Privacyverklaring Kwimba Zabula

 

Privacywet AVG

Eind mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht gegaan.  Die verordening (verplicht gesteld door “Europa”) vervangt de oude Nederlandse privacywet met als doel ervoor te zorgen dat ieders persoonlijke gegevens zoveel mogelijk beschermd zijn.
Ook verenigingen en bonden krijgen hiermee te maken. Daarom werkt ook onze vereniging Afrikakoor Kwimba Zabula  aan een goed privacyreglement dat op onze website zal worden gepubliceerd.

 

Privacybeleid

Waarom een privacyverklaring?|
Het bestuur van het Afrikakoor Kwimba Zabula, verder genoemd: bestuur, is verplicht om elk  (aanstaand) koorlid te informeren over de manier waarop het omgaat met individuele persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die het bestuur aan haar leden aanbiedt.

 

De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maakt het bestuur duidelijk hoe het wil omgaan met persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om een ieders privacy te waarborgen en er wordt daarom zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.

 

Inleiding
Het bestuur houdt zich hierbij aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat in ieder geval:

 • persoonsgegevens alleen verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens
  zijn hieronder omschreven in deze Privacyverklaring.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen worden, zodat veiligheid van  persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Waarvoor verwerkt het bestuur persoonsgegevens
Het bestuur verwerkt persoonsgegevens  van de koorleden ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens het Afrikakoor;
 • Om mails en uitnodigingen te kunnen verzenden;
 • Om contributies en donaties te kunnen innen;

Om statistieken op te stellen, zoals in het jaarverslag. T.b.v. statistiek worden de gegevens na de fiscale bewaartermijn geanonimiseerd door naam, adres, geslacht, telefoon, email te verwijderen.

 • Om ledenlijsten samen te stellen: voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur.
 •  

Voor deze doeleinden kan het bestuur de volgende gegevens vragen:

 •  Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres, Stemsoort in het koor, Pasfoto.